Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u informatie over Ondernemersimpuls Fryslân en antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw antwoord hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

We hebben de meest gestelde vragen in de volgende categorieën onderverdeeld:

Doelgroep

De lening van Ondernemersimpuls Fryslân is bestemd voor het Friese Micro- en kleinbedrijf. Hieronder vallen ondernemingen tot 50 werknemers en tot een omzet van 10 miljoen euro voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen en alle sectoren met uitzondering van primair agrarisch en vastgoed.

Ja, u komt in aanmerking. U kunt hier starten met de aanvraag.

In dat geval is Qredits waarschijnlijk de partij die u het beste kan verder helpen. U kunt ook terecht bij uw bank voor de regeling Klein Krediet Corona. Meer informatie daarover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Er moet vertrouwen zijn dat er na de overbrugging via de lening van Ondernemersimpuls Fryslân zicht is op een financieringsronde, break even-situatie of op een andere manier vet op de botten om het bedrijf zonder additionele steun gezond voort te zetten en het binnen de gegeven termijn terugbetalen van de lening van Ondernemersimpuls Fryslân.

Ja, onder een aantal voorwaarden willen we graag kijken of we u kunnen helpen. Wel vragen we u in eerste instantie toch contact op te nemen met de bank waar u een zakelijke rekening heeft lopen. Wellicht dat de bank u graag wil verder helpen met bijvoorbeeld een BMKB- of GO-lening.

Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u bij ons een aanvraag indienen. Vanzelfsprekend moet u wel aan de andere criteria voldoen en zullen we een oordeel vellen over het toekomstperspectief van uw bedrijf en of u deze overbruggingslening kunt terugbetalen.

Alleen stichtingen en verenigingen zijn uitgesloten van de regeling.

Financieringen

De lening van Ondernemersimpuls Fryslân is een noodinstrument, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde.

Ondernemersimpuls Fryslân verstrekt leningen tussen € 50.000 en € 250.000. Als u aan de criteria voldoet en er een positief oordeel wordt gegeven over uw aanvraag dan komt u in aanmerking voor een overbruggingslening tegen 6,5% rente. Het eerste jaar is aflossingsvrij en wordt de rente bijgeschreven. Daarna volgt lineaire maandelijkse aflossing in drie jaar. Vervroegde aflossing is ten allen tijde boetvrij toegestaan.

Bij een lening van meer dan € 100.000 heeft de ondernemer een inspanningsverplichting voor co-financiering.

Op verzoek van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) is er een inspanningsverplichting voor de ondernemer tot het vestigen van zekerheden.

Nee.

Ja.

Rente en looptijden

Vanuit eenduidigheid richting de markt en eenvoud in de uitvoering hanteren we een vast rentepercentage van 6,5%.

  • Looptijd lening is 4 jaar.
  • Eerste jaar is aflossingsvrij, daarna in 3 jaar lineair per maand aflossen inclusief rentebetalingen.
  • Boetevrij vervroegd aflossen is toegestaan.

De Ondernemersimpuls Fryslân is geen reguliere financiering. Het is nadrukkelijk bedoeld als overbrugging naar een volgende financieringsronde of een situatie van break even.

In het eerste jaar wordt wel rente opgebouwd, maar hoeft deze niet betaald te worden.

De FOM heeft de mogelijkheid om de aflossingsvrije periode met een half (2x) jaar te verlengen en de totale looptijd met een (2x) jaar, zolang de looptijd van de lening maar maximaal 6 jaar is. Dit is een discretionaire bevoegdheid van de FOM als leninggever en geen recht van de leningnemer.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een lening van Ondernemersimpuls Fryslân dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder vindt u enkele antwoorden op veelgestelde vragen over deze criteria.

Dit betekent dat de lening van Ondernemersimpuls Fryslân niet bedoeld is om bestaande faciliteiten of leningen af te lossen, of op een andere manier geld aan uw bedrijf te onttrekken. De lening van Ondernemersimpuls Fryslân is bedoeld als additionele liquiditeit in uw bedrijf.

Geld dat u leent via de lening van Ondernemersimpuls Fryslân of in het verleden geleend heeft van andere financiers moet wel op termijn terugbetaald kunnen worden. Door een toets te doen op lopende kredietfaciliteiten kunnen we een inschatting maken hoe realistisch dat is. Daarnaast zullen we een inschatting maken in hoeverre uw behoefte aan overbruggingsfinanciering niet beter gedekt kan worden door via uw huisbank gebruik te maken van de BMKB- of GO-regeling.

Concept jaarcijfers 2019 volstaan.

U zult moeten aantonen dat uw behoefte aan overbruggingsfinanciering het directe gevolg is van de Covid19-crisis. Dit is één van de allerbelangrijkste criteria bij de toetsing van uw aanvraag.

Een terugval in geprognosticeerde omzet is hierbij een belangrijke maatstaf. Er kunnen eventueel andere factoren worden meegewogen, zoals het op het laatste moment afketsen van een investeringsronde, het niet kunnen doorgaan van clinical trials voor life sciences-bedrijven, of de wijze waarop reeds gerealiseerde omzet boekhoudkundig wordt verwerkt (geldt bijvoorbeeld voor SAAS-bedrijven).

Indien u de gevraagde informatie niet wenst te verstrekken kunnen wij geen volledige beoordeling van uw aanvraag doen, en dit kan als gevolg hebben dat we derhalve niet overgaan tot toekenning van een lening van Ondernemersimpuls Fryslân.

Uw bedrijf per 31-12-2019 al in financiële moeilijkheden verkeerde en de economische overlevingskansen discutabel waren;

of

Het bedrijf in een insolventieprocedure zit;

of

Reddings- of herstructureringssteun heeft ontvangen maar nog niet terugbetaald of afgerond.

U vraagt onder gunstige condities overbruggingsfinanciering van de Friese Onwikkelingsmaatschappij (FOM) om de komende economisch moeilijke periode zo goed mogelijk te kunnen overbruggen. Dat betekent dat we van u vragen dat u kritisch heeft gekeken waar u redelijkerwijs kosten in uw bedrijf heeft gereduceerd. Denk hierbij aan het snijden in niet-noodzakelijke kosten, het verlagen van uw managementfee et cetera. Ook vragen we u om waar mogelijk gebruik te maken van de reeds aangekondigde overheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de NOW-regeling.

Bedrijven krijgen slechts eenmalig een lening van Ondernemersimpuls Fryslân toegekend. Mocht de Covid19-crisis langer duren dan nu voorzien dan kan het zo zijn dat wordt besloten de regeling in de tijd te verlengen en verlengingsaanvragen mogelijk te maken.

Dit kan voorkomen. Het is echter niet mogelijk voor u om te onderhandelen over de voorwaarden van de lening van Ondernemersimpuls Fryslân. Vanzelfsprekend is het uw goed recht om op zoek te gaan naar alternatieve financiering.

Uitvoering en beoordeling

Naast genoemde criteria zullen de betrokken investment managers van de Friese Onwikkelingsmaatschappij (FOM) ook een professioneel oordeel moeten vellen over de kwaliteit van de aanvraag en over het duurzame toekomstperspectief van het aanvragende bedrijf.

De FOM hanteert bij alle financieringen minimaal een “vier ogen principe”. Dat betekent dat naast de initiële beoordelaar ook een tweede persoon meekijkt en akkoord geeft alvorens het advies wordt voorgelegd aan de directie. De directie besluit tot wel of niet toekennen van de lening.

Er wordt gestreefd naar een uitvoeringstermijn van 7 tot 10 werkdagen. Dit is van initiële online-aanvraag tot uitbetaling. Deze termijnen gelden alleen als een ondernemer alle gevraagde informatie tijdig en volledig oplevert.

Uw beoordeling zal worden gedaan door een financieringsprofessional van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Deze investment managers hebben ervaring in het beoordelen van businessplannen en financiële prognoses. Zij zullen toetsen of uw aanvraag voldoet aan alle criteria, maar zullen ook een oordeel vellen over de kwaliteit en onderbouwing van uw aanvraag en over het duurzame toekomstperspectief van uw bedrijf. Ook zullen ze kijken naar hoe urgent uw aanvraag is.

Vanzelfsprekend gelooft u in uw bedrijf en in uw product. Tegelijkertijd is de realiteit dat ook onder normale economische omstandigheden sommige ondernemingen het uiteindelijk niet redden. De lening van Ondernemersimpuls Fryslân is niet bedoeld om bedrijven te helpen overleven waarvan het toekomstperspectief ook voor het uitbreken van de Covid19-crisis al zeer onzeker was.

Beoordelingen van zogenaamde portfoliobedrijven vindt niet plaats door een investment manager die betrokken is of is geweest bij dit bedrijf. Op deze manier dragen we zorg voor een neutrale beoordeling. Er wordt in de beoordeling geen onderscheid gemaakt tussen portfoliobedrijven van de FOM en andere aanvragers.

Het is goed als u dit vermeldt in uw aanvraag. De uitvoeringstermijn die we hanteren zijn al zeer kort, maar waar enigszins mogelijk en urgentie voldoende aangetoond proberen we hier een mouw aan te passen.

De aanvraag kan alleen maar worden ingediend door het bedrijf zelf. Als investeerder of financieel intermediair kunt u natuurlijk wel de ondernemer hierbij helpen.

“First come, first serve” is een principe dat vooral bekend is van subsidieregelingen. Na openstelling worden aanvragen in behandeling genomen exact op volgorde van binnenkomst en gehonoreerd mits ze voldoen aan de criteria (check the box). Het is dus een erg zwart-wit principe.

In het geval van de lening van Ondernemersimpuls Fryslân wordt er niet alleen gekeken naar het al dan niet voldoen aan de criteria maar wordt er van de beoordelaars ook een professioneel oordeel verwacht over onder andere een gezond toekomstperspectief van het bedrijf. Ook wegen factoren mee als urgentie, kwaliteit van de aanvraag en ons overall-oordeel over het bedrijf.

Het is dus niet per sé aan de orde dat de eerst binnengekomen aanvragen ook het eerst gehonoreerd moeten worden.

Wij willen graag als eerste bedrijven helpen waarvoor de lening van Ondernemersimpuls Fryslân urgent is. Mocht uit onze beoordeling blijken dat u het geld de komende periode nog niet nodig heeft dan zullen we uw aanvraag moeten afwijzen.

Er zijn geen formele beroeps- of bezwaarprocedures. Besluiten over het al dan niet toekennen van een lening van Ondernemersimpuls Fryslân is een discretionaire bevoegdheid van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM).

Ja, dit mag. Zeker in de situatie waarin uw aanvraag eerder door ons beoordeeld is als niet voldoende urgent kunnen we ons voorstellen dat u later in de tijd alsnog een nieuwe aanvraag indient.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor een lening van Ondernemersimpuls Fryslân kunnen alleen plaatsvinden via de aanvraagmodule op deze website. Aanvragen die u rechtstreeks schriftelijk of per mail richt aan de Friese Onwikkelingsmaatschappij (FOM) zullen niet in behandeling kunnen worden genomen.

Algemene Q&A’s

Filling in your application in English is no problem at all. Unfortunately we cannot provide you with the Q&A’s and the application form in English. For support please contact Ynbusiness.

Ondernemersimpuls Fryslân aanvragen?